Điều kiện & Điều khoản

Bằng việc truy cập website của chúng tôi, Người Dùng xác nhận là đã hiểu rõ các Điều Khoản Chung và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây, cũng như bất kỳ các điều chỉnh liên quan và chấp nhận rằng việc sử dụng Sản Phẩm/ Dịch Vụ sẽ chịu sự điều chỉnh của những Điều Khoản Chung này.

Chúng tôi có quyền thay đổi những Điều Khoản Chung này hoặc bất kỳ tính năng nào của Sản Phẩm/ Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào. Thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi công bố thay đổi của các Điều Khoản Chung hoặc tính năng tại website này.

Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ sẽ được xem là Người Dùng chấp nhận hoàn toàn các Điều Khoản Chung được thay đổi.

Người Dùng đảm bảo đã hiểu rõ các hướng dẫn và quy trình sử dụng Sản Phẩm/ Dịch Vụ và những thay đổi, bổ sung (nếu có) của chúng tôi.

Người Dùng cam kết không sử dụng Sản Phẩm/ Dịch Vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích hoặc liên quan đến bất kỳ hành động vi phạm các Quy Định Pháp Luật.

Người Dùng xác nhận và công nhận rằng Người Dùng có đầy đủ năng lực hành vi, quyền hạn hoặc thẩm quyền để sử dụng Sản Phẩm/ Dịch Vụ liên quan của chúng tôi.

Người Dùng chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, mật khẩu tài khoản, các thông tin liên quan đến tài khoản, Biện Pháp Xác Thực, thông tin thiết bị… của mình.

Khi sử dụng Sản Phẩm/ Dịch Vụ, Người Dùng chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hành động cũng như sai sót của mình trong việc sử dụng hoặc thực hiện Giao Dịch.

Tranh chấp giữa Người Dùng và bên thứ ba:

Chúng tôi không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Người Dùng, cung cấp thông tin cần thiết để Người Dùng và bên thứ ba liên quan cùng giải quyết. Người Dùng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Người Dùng và bên thứ ba.

Bằng việc xác nhận/đánh dấu vào mục dưới đây, Người Dùng xác nhận đã đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý hoàn toàn với các nội dung của Điều Khoản Chung này.

Xem thêm các thông tin liên quan về Tài xỉu bóng đá NET:

Đánh giá page